Początki nowej matury

Jak wygląda nowa matura (egzamin ustny, pisemny poziom podstawowy, rozszerzony).

Omówienie zasad:

W roku szkolnym 2005/2006 oraz w roku szkolnym 2006/2007 struktura egzaminu maturalnego była następującą:

Egzamin maturalny zdają absolwenci ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników i dwuletnich uzupełniających liceów ogólnokształcących.

Egzamin złożony jest z części ustnej, ocenianej w szkole ucznia oraz z części pisemnej, ocenianej przez egzaminatorów wpisanych na listę egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.Jeśli jesteś laureatem lub finalistą olimpiady języka polskiego, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie odpowiednio tytułu laureata lub finalisty, zostaniesz zwolniony z pisania egzaminu. Niestety, nie dopuszcza się zwolnień z egzaminu maturalnego na podstawie certyfikatów językowych dla cudzoziemców.

Do części ustnej egzaminu maturalnego listy tematów z języka polskiego przygotowują nauczyciele w twojej szkole. Zadania części pisemnej matury zawarte w arkuszach egzaminacyjnych ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna. Są one takie same w całej Polsce.

Egzamin maturalny przeprowadzany jest tylko raz w ciągu roku szkolnego. Jego harmonogram ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu, możesz znaleźć go na stronie internetowej CKE.

Maturę organizuje i przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w szkole, którą ukończyłeś. Za jej przebieg odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym zostaje zazwyczaj dyrektor placówki, do której uczęszczasz.

Część ustną egzaminu z języka polskiego przeprowadzi przedmiotowy zespół egzaminacyjny. Tworzą go:

 

  • przewodniczący, będący egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wpisanym do ewidencji
  • dwaj nauczyciele danego przedmiotu jako członkowie, przy czym przynajmniej jeden z nich jest nauczycielem w innej szkole.

 

W zespołach nadzorujących część pisemną egzaminu również znajdzie się co najmniej jeden nauczyciel z innej szkoły. Do składu zespołu nadzorującego nie będą należeć znani ci nauczyciele danego przedmiotu oraz twoi wychowawcy.

Język polski na maturze

Język polski jest przedmiotem obowiązkowym zarówno w części ustnej, jak i pisemnej egzaminu maturalnego. Nowa matura z języka polskiego składa się z egzaminu ustnego oraz egzaminu pisemnego.

W części ustnej język polski wszyscy uczniowie zdają jest na jednym poziomie.
W części pisemnej egzamin możesz zdawać na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Egzamin ustny:

Egzamin ustny składa się z prezentacji i rozmowy z egzaminatorem. Rozmowa będzie nawiązywała do tematu twojej wypowiedzi. Dotyczy ona prezentacji i przygotowanej przez ciebie bibliografii.

Egzamin pisemny:

Egzamin pisemny składa się z dwóch części: wypracowania i rozumienia tekstu. Na poziomie rozszerzonym egzaminu, sprawdzona zostanie twoja umiejętność pisania.

Tak więc oprócz wykazania twojej zdolności wypowiedzi pisemnej musisz wykazać się uważnym czytaniem przedstawionego ci tekstu. Część dotycząca rozumienia tekstu polega na zapoznaniu się z treścią przedstawionego ci artykułu oraz udzielenia odpowiedzi pytania.

[Magda Szwaj]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *